Mindful riešenie konfliktov

Existuje množstvo odporúčaní a spôsobov ako riešiť konflikty. Mindful riešenie konfliktov sa však zaoberá viac uvedomovaním si skutočných potrieb, emócií a myšlienok, na základe čoho dochádza či už k prevencii voči výskytu konfliktov, alebo ich pokojnému a konštruktívnemu riešeniu. Zručnosť v riešení konfliktov facilituje riešenie problémov, prispieva k lepšej atmosfére v kolektíve a zvyšuje celkový výkon.

Emocionálna inteligencia

Tento workshop sa zameriava na základné techniky, ktoré pomocou mindfulness zvyšujú emocionálnu inteligenciu (EQ). Tá sa rozvíja hlavne schopnosťou vnímať a vyjadrovať vlastné emócie, empaticky vnímať emócie druhých, zvyšovaním seba-regulácie a takisto schopnosťou motivovať seba samého.

Asertivita

Na tomto workshope sa klienti naučia všímavo rozoznávať asertívne správanie od agresívneho, spoznávajú efektívne spôsoby, ako na také správanie odpovedať a ako dosahovať svoje ciele bez agresie tak, aby samotné dosahovanie cieľov nenarušovalo medziľudské vzťahy, ale ich naopak skvalitňovalo.

Mindful komunikácia

Správna komunikácia je základným kameňom fungovania akejkoľvek komunity ľudí. Pomocou mindfulness človek dokáže jasnejšie formulovať svoje potreby a myšlienky, používa vhodnejšie výrazy, uvedomuje si neverbálnu stránku svojho vyjadrovania, dokáže kvalitnejšie vnímať komunikáciu ostatných ľudí, a teda robí celú komunikáciu oveľa efektívnejšiou s dôrazom na ľudskosť a empatiu.

Zvládanie stresu

Stres je jedným z hlavných dôvodov absencií v práci, nízkej spokojnosti s prácou, slabej výkonnosti a negatívnej firemnej atmosfére. Pomocou získania základných mindfulness zručností nadobudnutých na tomto workshope dokážu klienti lepšie pracovať so stresom, porozumieť signálom vlastného tela v stresových situáciách, a celkovo lepšie zvládať náročné situácie každodenného života.

Objednajte si workshop: